Bolesław II Śmiały


Bolesław II Śmiały, zwany Szczodrym ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia
1081 lub 1082. Król Polski 1076-1079, książę Polski w latach 1058 -
1076. Syn Kazimierza I Odnowiciela i Dobroniegi Marii, córki księcia
kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, brat Władysława I Hermana.
Kontynuował odbudowę organizacji państwowej, umacniał państwo
między innymi poprzez wzmacnianie Kościoła i religii. Odbudował
struktury Kościoła, był również fundatorem licznych klasztorów
benedyktyńskich, m.in. w Tyńcu, Mogilnie, Płocku i Wrocławiu odnowił
arcybiskupstwo gnieźnieńskie. W zamian za poparcie Grzegorza VII
uzyskał w roku 1076 jego zgodę na koronację, która miała wzmocnić jego
pozycję międzynarodową, podkreślając niezależność Polski od cesarstwa,
oraz wewnętrzną, jako pomazańca bożego, a więc władcę o sankcji
religijnej. W kraju rządził silną ręką, nie uzgadniał swej polityki z
możnymi. Nie tolerował opozycji, dlatego możni świeccy i kościelni byli
niezadowoleni z pozbawienia ich wpływu na rządy w państwie.
Początkowo rycerstwo, wzbogacając się na wojnach, toczonych głównie
za granicami kraju, popierało króla. Gdy jednak musieli służyć coraz
dłużej, pozostawiając rodziny i majątki bez opieki, również w ich szere-
gach rosło niezadowolenie. Ustawiczne wojny prowadzone przez
Bolesława i związane z nimi koszty, i polityka władcy ograniczająca
wpływy możnowładztwa wywoływały w kraju niezadowolenie, które po
zabiciu biskupa krakowskiego Stanisława (późniejszy św.) przekształciło
się w bunt możnych. Wiadomo, że biskup publicznie krytykował niemo-
ralne życie monarchy, co było czymś niezwykłym, gdyż był jego poddanym.
Nie wiemy, czy biskup związany był z opozycją możnych lub zwolennikami
cesarza, czy też był to tylko konflikt dwóch osobowości. Król skazał
biskupa, jako zdrajcę, na śmierć (winę biskupa uznał wcześniej arcy-
biskup Bogumił). Śmierć biskupa stała się punktem zapalnym. Możni,
którzy poczuli się zagrożeni bezwzględnością władcy, podnieśli w roku
1079 otwarty bunt wzywając do objęcia władzy brata króla -
Władysława Hermana. Bolesław został wygnany z kraju i wraz z żoną i
synem Mieszkiem schronił się na Węgrzech, gdzie prawdopodobnie
zmarł. Nie jest znane miejsce jego pochówku . Ostatnio wysunięta
hipoteza mówi, że ciało króla zostało przez jego brata sprowadzone
z Węgier do Polski i pochowane w Tyńcu.
Denary - najstarsze polskie monety