Denary Krzywoustego
Denary Krzywoustego

Denary Krzywoustego
Denary Krzywoustego

Denary Krzywoustego
Denary Krzywoustego


Denary - najstarsze polskie monety