Denary Chrobrego
Denary Chrobrego

Denary Chrobrego
Denary Chrobrego

Denary Chrobrego
Denary Chrobrego

Denary Chrobrego
Denary Chrobrego

Denary - najstarsze polskie monety