Władysław II Wygnaniec


Władysław II Wygnaniec: książę zwierzchni polski, krakowski, sandomierski,
wschodniej Wielkopolski, kujawski, śląski i zwierzchni pomorski w latach
1138-1146. Pierworodny syn Bolesława Krzywoustego i jego pierwszej żony
Zbysławy, córki księcia kijowskiego Świętopełka II. Urodzony w 1105 roku.
Około 1125 r. poślubił niemiecką księżniczkę, Agnieszkę. Małżeństwo to
miało zapewnić Polsce kontakty z opozycją niemiecką, w obliczu konfliktu z
cesarzem Lotarem. Niewykluczone, że już wtedy Władysław otrzymał własną
dzielnicę na Śląsku. Po śmierci Krzywoustego w 1138 roku obok Śląska,
który został jego dzielnicą dziedziczną, objął dzielnicę senioralną z Kra-
kowem i Gnieznem oraz zwierzchnictwo nad lennymi księstwami pomorskimi,
młodszymi braćmi oraz prawo mianowania urzędników państwowych i
kościelnych. Władysław przeniósł się do Krakowa, zabierając z sobą zaufa-
nego wrocławskiego biskupa Roberta. Z początku podporą rządów
Władysława był jego wuj, Piotr Włost, człowiek niezwykle bogaty, fundator
wielu klasztorów i kościołów.

W 1144 roku po śmierci Salomei, drugiej żony Bolesława III Krzywoustego i
matki przyrodnich braci Władysława, wybuchła wojna pomiędzy braćmi o
ziemię łęczycką. Podczas wojny, przeciwko Władysławowi II Wygnańcowi
opowiedział się jego dotychczasowy sojusznik Piotr Włost (Włostowic),
który z rozkazu księcia został pojmany, okaleczony. Władysław kazał wyłupić
mu oczy i obciąć język. Włost został też pozbawiony urzędów i dóbr, a
rodzinę skazano na wygnanie. Okrucieństwo mu okazane umocniło
opozycję możnowładców i dostojników kościelnych przeciw księciu.
W 1146 roku Władysław uderzył na dzielnicę Mieszka, juniorzy schronili się
w Poznaniu. Podczas oblężenia został on obłożony klątwą przez arcybiskupa
gnieźnieńskiego, Jakuba ze Żnina. Gdy nadeszła odsiecz Władysław poniósł
klęskę. Senior musiał ratować się ucieczką za granicę, a wkrótce dołączyła
do niego żona Agnieszka z synami, bezskutecznie próbująca obronić
Kraków. Sukces juniorów był pełny, a Władysław znalazł się na łasce
sąsiadów. Pozbawiony w kraju wsparcia, udał się w poszukiwaniu pomocy
najpierw do Czech, a później do Konrada III, któremu złożył uroczysty hołd,
prosząc go jako zwierzchnika o udzielenie pomocy przeciw braciom. Inter-
wencja przy pomocy Niemców nie dała oczekiwanych rezultatów. W latach
1147-1149 Władysław wziął udział w krucjacie. Pomimo działalności dyplo-
matycznej jego żony Agnieszki już nigdy nie udało mu się odzyskać władzy.
Także pomoc i wyprawa cesarza Fryderyka I Barbarossy w 1157 r. nie
umożliwiła mu jej odzyskania. Umarł na wygnaniu prawdopodobnie 30 maja
1159 roku i został pochowany zapewne w swoim ostatnim miejscu pobytu to
jest w Altenburgu w Turyngii
Denary - najstarsze polskie monety